• Kort verslag van de ALV op 2 oktober

  11 okt 2021
 • Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering Langlaufvereniging Gouda op 2 oktober 2021
  Aanwezig: 39 leden, inclusief 7 bestuursleden

   

  Jaarverslag seizoen 2020-2021
  Het jaarverslag is per e-mail aan de leden toegestuurd.
  Het ledenaantal is iets gestegen. We hebben aardig wat cursussen en trainingen kunnen geven, ondanks alles. Het bestuur zal het ondertekenen.
  Financieel verslag verenigingsjaar 2020-2021 en begroting 2021-2022
  Wim Bresser penningmeester licht de cijfers toe. Dankzij enkele subsidies is er een klein positief resultaat. Op een vraag over de afschrijving skimateriaal komt de penningmeester nog terug. De begroting wordt goedgekeurd.
  Benoeming kascontrolecommissie
  Ari van den Hoogen en Chris Warnes vormen de kascommissie voor 2022. Marcoline Leen zal reservelid zijn.
  Vaststellen contributie
  Deze wordt ongewijzigd vastgesteld en zal binnenkort geïnd worden.
  Bestuursverkiezing
  Norbert Sedee wordt benoemd tot bestuurslid Technische Zaken hij neemt de functie over van Irene van den Berg die aftreedt.
  WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen
  In het kader van de WBTR, wordt een continuïteitscommissie ingesteld, voor als het hele bestuur zou wegvallen. Aad Morren, Riekje de Vries en Bea Marsman worden benoemd. Binnen 4 jaar moeten we onze statuten volgens de wet aanpassen.
  Beleidsplan 2022-2026; startnota
  Martien vertelt dat we het afgelopen jaar met een aantal groepen gesproken hebben over het algemeen beleid, sportbeleid en de doelgroepen. Er is vandaag ook gesproken met vrijwilligers en nieuwe leden. Als bestuur gaan we binnenkort alle ingebrachte punten bespreken. Leden die opmerkingen hebben of mee willen denken zijn van harte welkom. Meld je bij secretaris@langlauf.nl Volgend jaar zullen we het beleid in de ALV presenteren.
  Activiteiten winterseizoen
  Er komt een vraag over vrij langlaufen: tijdens de openingstijden kan er ook vrij gelanglauft worden. Houd rekening met elkaar. De openingstijden worden in het winterprogramma vermeld.
  Sportkleding
  Stephan van Eijk presenteert de nieuwe clubkleding. Er kan gepast worden en iedereen kan het zelf via een website bestellen. We bestellen dit in een grote order. De kleding wordt half december uitgeleverd.
  Afscheid Irene van den Berg
  Martien spreekt Irene toe: Je hebt veel hobby’s, waaronder het langlaufen. In het bestuur was je degene die (ook) vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Je was betrokken, sociaal en actief. Echt pauzeren is er voor jou niet bij. je gaat steeds door. Belangrijker was dat je allerlei mensen samen hebt kunnen brengen in het klusteam. We hebben de afgelopen weken weer geweldig samengewerkt om de baan neer te leggen. We hopen nog lang van je te genieten als lid en vrijwilliger. Hartelijk dank voor je werk in het bestuur, ook namens alle leden.
  Irene antwoordt dat ze veel mensen kent omdat ze al zo lang lid is. Haar functie bevat heel veel aspecten. Ze bedankt het klusteam, want zonder hen zou het niet mogelijk zijn al die taken te verrichten.

  Daarna bedankt Martien de aanwezigen voor hun bijdrage.