• Zaterdag 12 september Algemene Ledenvergadering. Meld je aan!

  3 aug 2020
 • Zaterdagmiddag 12 september is de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering deze keer in de Ajourboerderij, Bloemendaalseweg 41 in Gouda. We starten om 15.30 uur.

  De stukken zijn de leden per mail toegezonden.

  Agenda Algemene Ledenvergadering Langlaufvereniging Gouda
  zaterdag 12 september, van 15.30 uur tot 17.00 uur in de Ajourboerderij, Bloemendaalseweg 41, 2803 AW in Gouda.

  1. Opening
  2. Mededelingen 
  3. Notulen 5 oktober 2019, bijgevoegd. Ze liggen ook uitgeprint in de Ajourboerderij.
  4. Jaarverslag seizoen 2019-2020, bijgevoegd en het ligt uitgeprint in de Ajourboerderij. Ook staat het op de website.
  5. Verslag kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestaat uit Yvonne Bontekoning en Hilde Pronk. 
  6. Benoeming kascontrolecommissie
  7. Financieel verslag verenigingsjaar 2019-2020 en begroting 2020-2021, bijlage. De penningmeester zal deze tijdens de ALV toelichten.
  8. Vaststellen contributie
   Toelichting vaststellen contributie
   Voorstel                                      2019-2020      2020-2021
   Contributie      1 persoon                 € 20,00            € 20,00
   Contributie      2 personen               € 36,00            € 37,50
   Contributie      gezin> 2p                € 46,00            € 47,50
   Contributie      Jeugd                      € 12,00            € 12,00
   Bijdrage clublid aan NSkiV               €   5,00            €   5,00
  9. Enkele punten van aandacht:
   - Afscheid enkele vrijwilligers
   - Activiteiten winterseizoen. Zie toegevoegd overzicht en de website
  10. Bestuursverkiezing
   Bestuurslid Sportzaken Jos van der Borgt is tussentijds aftredend.
   Stephan van Eijk stelt zich verkiesbaar.
   Do Witteman, secretaris, is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor twee jaar.
   Voor de functie van bestuurslid evenementen heeft Petra de Bruin zich kandidaat gesteld.
   Bea Marsman, voorzitter, is aftredend en statutair niet herkiesbaar. Martien de Vries heeft aangegeven zich voor twee jaar beschikbaar te stellen als voorzitter.
  11. Rondvraag en sluiting  Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering houden we een bijeenkomst voor alle vrijwilligers om een aantal zaken toe te lichten. Deze bijeenkomst is ook in de Ajourboerderij en start om 14.30 uur. Vrijwilligers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wil je vrijwilliger worden? Kom ook!

   

  Ben je van plan te komen? Meld je dan aan bij secretaris@langlauf.nl

  Mocht je het voor jezelf niet verantwoord vinden om te komen, reageer dan alsjeblieft per mail. Stel je vragen of laat weten of je het eens bent met de voorgenomen besluiten. secretaris@langlauf.nl